Theo van Gogh Killed In Amsterdam


Just the Facts
#31
Quote: Originally Posted by Dexter Sinister

They use the liberal Dutch laws to protect what they call their freedom of speech, and say unacceptable things like "all homosexuals should be killed."

Check this out, apparently a Rotterdam Mosque complained about a painting stating "Thou Shalt not Kill"

A Rotterdam artist, Chris Ripke, made an artwork to express his horror of the murder on Theo Van Gogh. A nice expression with an angel and the text "Thou shalt not kill" (See photo)

Chris is an artist with integrity whom has made nice statues near Angelo Betti (famous pizzeria). His studio is directly next to the mosque in the Insulinde-street. The mosque found the text "Thou shalt not kill" to be offensive. So they called Opstelten (Rotterdam mayor). As a journalist for the local TV station Cineac North i went there this morning to film it.


faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=5255 (external - login to view)
 
peapod
#32
That is a really interesting fourm facts, worth investigating and reading. Thanks.
 
Rick van Opbergen
#33
Dexter, good post. The motive of the murder is indeed linked to the fundamental belief the perpetrator has. As one might have read, a letter was stuck in Van Gogh's chest by the killer. Yesterday evening they announced that the letter was a warning for Ayaan Hirsi Ali, an ex-Muslim woman from Somalia who made a controversial movie about the rights of Muslim women along with Theo van Gogh. 'You [Hirsi Ali] will be next' it said. The perpetrator expected to die as a martyr following the murder, that's why he didn't surrender but started a firefight with the police (in that fight, he also shot a policeman, but the policeman survived); eventually though, he was shot in the leg, and could be arrested.

It is true that - especially in the four largest cities in the Netherlands, Amsterdam, Rotterdam, the Hague and Utrecht - there are quite large ghetto's with a predominant foreign population, especially Turks, Moroccans, as well as people from Suriname and the Netherlands Antilles - one of the most notorious being the Bijlmer ghetto in Amsterdam, and the Schilderswijk in the Hague. However, I do doubt whether the group of "militantly unassimilated community of fundamentalist Muslims" is as large as you might be suggesting Dexter. The AIVD (Dutch intelligence service) has been following approximately 150 radical Muslims the past year (although I do expect there to be more, for example, the one who killed Van Gogh wasn't one of the 150 radical Muslims, although he did have some connections to them). The unemployment rate among Turks and Moroccans is not as high as one might think: respectively 9% and 14% (although this is above the Dutch average of 4-5%). I do agree that we might have been underestimating the work of radical Imams in Dutch mosques; a lot of them are flown over from Morocco or Turkey, don't know the language, and meanwhile come from traditional areas in their homecountries, where values are very different from the ones we have here in the Netherlands. It's true that there have been Imams who said things like "all homosexual should be killed", although we should also take in consideration that some of them have been forced to make a public excuse on national television (Imam Hasselhoef), which is a good thing in my eyes. There is a law underway (or already accepted?) which forces all Imams to learn Dutch.
 
Rick van Opbergen
#34
This is a part of the open letter the killer of Theo van Gogh left on his body. I'll first give it in Dutch, after that I'll give the English translation:

Er is geen agressie behalve tegen de agressors. Dit is een open brief aan de ongelovige fundamentalist Ayaan Hirshi Ali, van de haghoet partij VVD. Geachte mevrouw Hirshi Ali, sinds uw aantreden in de politieke arena van Nederland bent u constant bezig om de moslims en de Islam te terroriseren met uw uitlatingen. U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u marcheert ook nog eens in de ranken van de soldaten van het kwaad. U steekt uw vijandigheid tegen de Islam niet onder stoelen of banken en hiervoor bent u door uw meesters beloond met een zetel in het parlement. Zij hebben in u een medestander gevonden in hun kruistocht tegen de Islam en Moslims. Een medestander die hen alle 'kruit' aanreikt zodat zij hun handen zelf niet vuil hoeven te maken. Aangezien u verblind bent door de brandende ongelovigheid die in u woedt, bent u niet in staat om in te zien dat u slechts een instrument bent van de ware vijanden van de Islam. U wordt gebruikt om allerlei vijandigheden over de Islam en de meest edele mens, Mohammed Rasoeloe Alfah (Saila Aallaho alaihie wa Sallam), uit te spuien. Dit alles mevrouw Hirshi Ali neem ik u niet kwalijk, als soldaat van het kwaad doet u slechts uw werk.

(For so far, this is the English translation: There is no aggression except against the aggressors. This is an open letter to the unbelieving fundamentalist Ayaan Hirshi Ali [see one of my previous posts], of the haghoet party VVD [Liberals]. Dear miss Hirshi Ali, since the time you took office in the political arena of the Netherlands, you have been constantly trying to terrorise muslims and the Islam with your remarks. With your apostasy you have not only turned your back on the Truth, but you are also marching in the ranks of the soldiers of Evil. You do not hide your hostility against Islam and because of that you were granted a seat in parliament by your masters. In you they have found an ally in their crusade against the Islam and muslims. An ally who gives them all their 'ammunition' so they are not forced to do the dirty work. Since you are blinded by the raging unbelievingness which is burning in you, you are not capable of realising you are just an instrument of the true enemies of Islam. You are being used to spout all kinds of hostilities about Islam and the most honorable person, Muhammed Rasuluh Alfah (Saila Aallaho alaihie wa Sallam). For all this I do not blame you miss Hirshi Ali, as a soldier of evil you are just doing your job.)

The second part:

Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen te doen opleggen. Deze geschreven woorden zullen Insha Allah uw masker doen laten vallen. Ik zou u graag de volgende vragen willen stellen: wat vindt u van het feit dat Van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als niet-mensen worden gezien? Yebramoth 83a: Alle Gentile kinderen zijn dieren. Wat vindt u van het feit dat er een burgemeester in Amsterdam aan het roer staat, die een ideologie aanhangt waarin Joden tegen niet-Joden mogen liegen. Baba Kamma 113a: Joden mogen leugens ("listen") gebruiken om een Gentile te misleiden. Uw optreden verraadt zo nu en dan uw laffe moed waarmee u aandacht vraagt voor uw strijd. Zo heeft u de laffe moed gehad om Islamitische kinderen op school te vragen om een keuze te maken tussen hun Schepper en de grondwet. Het antwoord van deze jonge reine zielen heeft u meteen gebruikt om argumenten te bedenken om uw kruistocht te rechtvaardigen. U heeft met al deze vijandelijkheden een boemerang losgelaten en u weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze boemerang uw lot zal bezegelen.

U krijgt de kans echter, mevrouw Hirshi Ali, om uw gelijk voor eens en altijd in de bladzijdes van de geschiedenis in te kerven: Er is één zekerheid in het hele bestaan van de schepping; en dat is dat alles zijn einde kent. De dood, mevrouw Hirshi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat.


(English translation: This letter is Inshallah an attempt to stop your evil once and for all. These written words Inshallah will undo you from your mask. I really want to ask you the following questions: what is your opinion on the fact that Van Aartsen follows an ideology in which non-Jews are seen as non-humans? [Jozias van Aartsen is the leader of the VVD - the Dutch Liberals - and Jewish] Yebramoth 83a: All Gentile children are animals. What is your opinion on the fact that the mayor of Amsterdam worships an ideology in which Jews are allowed to lie against non-Jews? [Job Cohen, the mayor of Amsterdam, is Jewish] Baba Kamma 113a: Jews are allowed to use lies ("tricks") to mislead non-Jews. Your performance sometimes betrays your cowardly courage with which you ask attention for your battle. You had the cowardly courage to ask Islamic children at school to make a choice between their Creator and the constitution. The answer of these young pure souls were used by you to think of arguments to justify your crusade. With all these hostilities you have unleased a boomerang and you know it's just a matter of time before this boomerang seals your destiny.

You have the chance however, miss Hirshi Ali, to carve your right once and for all in the pages of history: There is just one certainty in the whole existence of the creation; and that is that everything has its end. Death, miss Hirshi Ali, is a common theme of all that exists.
)
 
Rick van Opbergen
#35
"Zinloos" is a song by Lange Frans & Baas B about "useless" violence. I really like the song. I don't think any of you will - it's in Dutch - but I do want to share the lyrics with you. First the Dutch part:

Daniel van Cottem bracht z'n chick naar het station
en hoe de **** kon hij nou weten
dat z'n einde daar begon
hij kreeg een klap voor z'n kop maar keek niet om hield z'n mond
tot ie de volgende ochtend met hersenletsel opstond
z'n pa vond dat het tijd werd voor het ziekenhuis
ik freakte als een gek toen ik het zag op de buis
die ene klap dat was de fatale
hij zou het einde van de dag niet meer halen

Joes Kloppenburg hij ging uit in onze hoofdstad
Amsterdam vrijdagavond dat beloofd wat
is wat hij dacht
maar die nacht bracht wat anders mee
zag een gevecht aan het einde van een lange steeg
was niet het type dat zweeg
waardoor hij zo veranderde in het type dat de klappen kreeg
kwam in het nauw werd getrapt en zegt niet wat ie wou
het allerlaatste wat ie schreeuwde dat was KAPPEN NOU!

Refrein (2x)
Hoeveel moeten moeten er nog komen
Hoeveel moeten er nog gaan
Wie waren deze helden
We doen het hier in jullie naam


Meindert Tjoelkert
probeert een fiets van de gracht te redden
om maar is ff iets te zeggen
en of het nodig was
de daders vonden van wel
ze pakten daarna nog een biertje en z'n grafsteen spel
en ik de moed er wat van te zeggen
waar zijn we veilig, kan iemand mij dit uitleggen
en waarom zien we al die woede
ik kwam alleen maar op voor het goede

Renee Steegmans deed z'n dagelijkse boodschappen
hij kon niet weten dat ze hem zouden doodtrappen
riep twee drollen op een brommer tot de orde
waardoor hijzelf niet het slachtoffer zou worden
vroeg om respect ging gestrekt en werd afgebekt
en met een helm werd er vet op hem ingemept
das niet correct, is wat wij zeggen en dat is zeker waar
waar zijn die mensen van stond erbij en keek ernaar

Refrein (2x)
Hoeveel moeten moeten er nog komen
Hoeveel moeten er nog gaan
Wie waren deze helden
We doen het hier in jullie naam


De lijst is lang,
godallemachtig met Kerwin Duinmeijer sinds augustus 83
en de trend van het moment is nog killer en kouder en de angst en de haat zijn vertrouwder.
Ligt het aan ons zelf ligt het aan het lot? Kijken we naar boven richten we tot God, weer een stille tocht weer iemand kapot en schieten op de deur van de disco is geen sport.
Nou ik hem meer gemeen met de slachtoffers dan de daders, dus deze is voor hun moeders en vaders, hun broeders en zusters die niet meer kunnen rusten. En hopelijk maken we iemand bewuster.
verkeerde tijd en een verkeerde plek is dat de juiste situatie voor de juiste gek?
Nou check jezelf en verdedig je grenzen want aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen!!

Refrein (2x)
Hoeveel moeten moeten er nog komen
Hoeveel moeten er nog gaan
Wie waren deze helden
We doen het hier in jullie naam


In English:

Daniel van Cottem brought his chick to the [train]station
and how could he have known
that his end started there
They slapped him against his head but he didn't look back and didn't say anything
until he got up with brain damage the next morning
His dad thought it was time to go to the hospital
I totally freaked when I say it on the tube
that one slap was the fatal one
He wouldn't see the end of the day

Joes Kloppenburg, he went out in our capital
Amsterdam on friday night that's something
is what he thought
but that night meant something else for him
he saw a fight at the end of a long alley
wasn't the type to say nothing
and by that turned into the person who got all the blows
got his back against the wall, got kicked and didn't say what he wanted to say
the last thing he yelled was STOP THAT!

Chorus (2X)
How many more are supposed to come
How many more are supposed to go [die]
Who were these heroes
We are doing this in your names


Meindert Tjoelkert
Tried to save a bike from the canal
just to say something [about it]
and whether this was necessary
the perpetrators thought it was
they grabbed another beer and his gravestone was [there]
and I the courage to say something about it
Where are we safe, can someone explain that to me,
and why are we seeing all this anger
I just stood up for all what's good

Rene Steegmans was doing his daily shopping
He couldn't have known they would kick him to death
called two idiots on a moped to order
so that he himself would not become a victim
asked for respect, went stretched and snapped at
and smacked at with a helmet
that's not correct, is what we say and that is so true
where are those people who just stood by and watched it all

Chorus (2X)

The list is long,
God Almighty [starting] with Kerwin Duinmeijer in august 83
and the trend of the moment is even more frigid and colder and the fear and hatred are more familiar
Is it us, is it destiny? Are we looking up, aiming at God, another silent trek ["stille tocht", a silent trek to honor someone] another person kaput and shooting through the door of a disco is not a sport [two girls where killed in a disco some years ago after a person shot through the door of the disco; they had nothing to with the perpetrator]
Now I have more in common with the victims than with the perpetrators, so this one is for the mothers and fathers, their brothers and sisters who can not rest anymore. And hopefully we are making somebody more aware,
Wrong time and a wrong spot is that the correct situation for the correct madman?
Now check yourself and defend yourself because at the end of the day we are all humans!!

Chorus (2X)


I know the English translation is really crappy, but the song is really great.
 
Rick van Opbergen
#36
Quote:

Another political murder
Nov 4th 2004 | AMSTERDAM

For the second time in two years a horrific murder has traumatised Dutch society
THE first time the Dutch hoped it was a freak incident. But a second political murder in the Netherlands in the space of two years has left this country, which has long prided itself on its tolerant, liberal values, in deep shock. Dutch people fear that they may now live in a place where violence has become a way of settling differences of opinion - especially over rocky relations with a growing Muslim minority.
An outspoken and provocative film director, Theo van Gogh, was murdered in Amsterdam on the morning of November 2nd. A 26-year-old Dutch Moroccan apparently emptied a magazine of bullets into his victim, knifed him as he lay dying and left a note stabbed into his body. He was arrested after a shoot-out with police. Ironically, Mr Van Gogh was killed as he was cycling to the studio to finish editing a film about the previous political murder, of the flamboyant anti-immigrant populist Pim Fortuyn in May 2002. Fortuyn, whom Mr Van Gogh admired, was killed by an animal-rights activist of ethnic-Dutch origin. At the time the fact that the killer was neither Muslim nor an immigrant was greeted with relief by politicians and public alike.

Quote has been trimmed
Source: the Economist.
 
Rick van Opbergen
#37
Quote:

Dutch Muslim school attacked
Police say bomb linked to murder of filmmaker
Monday, November 8, 2004 Posted: 0956 GMT (1756 HKT)

Flower memorial to Dutch filmmaker Theo Van Gogh, killed last Tuesday.
THE HAGUE, Netherlands (AP) - A suspected bomb has blown the front door off a Muslim elementary school in a southern Dutch town and shattered windows across the street, days after a suspected Muslim radical killed a Dutch filmmaker, police said. Television news footage showed the burnt-out entrance of the school, which was empty at the time of the attack at around 3:30 a.m. Monday (0230GMT). There were no reports of injuries.
Police suspected it was related to the murder last week of Dutch filmmaker Theo van Gogh by a suspected Islamic radical, said spokesman Cees Dekkers in Eindhoven, about 120 kilometers (about 75 miles) south of the Dutch capital Amsterdam. The school sustained substantial damage inside, he said. The Tarieq Ibnu Zyad Islamic school, said to have links with a mosque that has allegedly been a gathering place for radicals, also suffered a minor attack a year ago. Dekkers said police had visited Islamic schools in the city, but had not decided on additional security measures.

Quote has been trimmed
source: www.cnn.com (external - login to view)

Jus thought, I'll post this, as I live in Eindhoven where the Muslim school was attacked, there was a lot about it on the news. Eindhoven has a large Muslim community, about 14,000 or so on a population of 210,000, five mosques, but most live in what we call the "bad neighborhoods".
 
Rick van Opbergen
#38
Just heard they burned down an Islamic school in a place nearby, Uden.
 
Just the Facts
#39
Things seem to be heating up in Holland:

Terror group warns Dutch to end mosque reprisals

The Islamic Tawhid Brigades said that it would not look on powerless in the face of further attacks on Muslim institutions and warned "the Dutch government and the people will pay heavily".


www.expatica.com/source/site_...sque+reprisals (external - login to view)
 
Just the Facts
#40
And this:


The government is also preparing to close radical mosques.

And punish (yes, punish) imams who want to punish the Dutch for being Dutch.

In the hurried works are efforts to clamp down on possible terrorist-financing schemes.

Blank checks are being written to fund anti-terrorist efforts and such.

Go ahead, call the Dutch insensitive. They won't be offended. They're enraged, they're afraid, and they're fighting a war. And they won't forget it as quickly as many Americans have.www.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=5373 (external - login to view)
 
Rick van Opbergen
#41
I do want to say that the suggested "poll" in the first article you provided (about 300,000 Dutch Muslims supporting extremist mosques etc.) is absolutely nonsense. There never was such a poll.

Meanwhile, as Just the Facts also said, the climate is still heating up. Yesterday night (november 9th), an Islamic school in Uden burned down; later that night, an Islamic school in the city of Heerenveen was also put on fire, but could be extinguished before it spread. What is also relatively unnoticed, has been the fact that in the last two days, four Protestant churches and one Roman Catholic church were put on fire. Some link that to the threats made by the Tawhid Brigades, but for now, there is no proof of that. On the Islamic school which was burned down yesterday in Uden, things like "Theo [van Gogh] RIP" and White Power signs were sprayed at the walls of the school.
 
Rick van Opbergen
#42
And up to 90% of the Dutch are in favor of what can be called a sort of "Dutch Patriot Act" ... I fear this is seriously heading towards the wrong direction.
 
Just the Facts
#43
Seems they've graduted to the level of chucking "holy hand grenades".

Getting very scary in your neck of the woods Rick.

www.turkishpress.com/news.asp?id=33326 (external - login to view)
 
Rick van Opbergen
#44
I know, it's been on the news all day. They're still not sure what is going exactly going on.... Oh I see one of the suspects has surrendered to the police. They say the entire building is full of explosives. There are snipers on the roof, I've seen pictures of it, it's like a warzone.
 
peapod
#45
Here is another story regarding this.

www.opinionjournal.com/taste/?id=110005855 (external - login to view)
 
Rick van Opbergen
#46
The just have arrested two men and taken them away. The rumour goes the house which is besieged is full of explosives AND possible terrorists wanting to blow themselves up (like in Madrid) ... there is much unclear though ... there was also a big fight between Moroccan youth and Dutch extreme-right youth near the site.
 
JDream
#47
We're goin to die.. this is so.. war.. =\ I'm so glad I live 2 hours from that ....
 
Rick van Opbergen
#48
Well it seems that everything's cleared now, suspects arrested and so on ... and no JDream, we are not going to die, that's a bit overdramatic, don't you think?
 
JDream
#49
Sooooo?
 
Dexter Sinister
#50
I find this more than a little alarming. You know when the government calls out the military to deal with a domestic situation, it perceives the situation to be about as frightening as it could be. And for it to happen in the Netherlands, a sane and civilized society with deeply-rooted traditions of civil liberties and enlightened tolerance going back centuries, it's doubly scary.

Pim Fortuyn was right. He warned his compatriots years ago of the dangers of tolerating what I recently described--in this thread, I think--as a militantly unassimilated minority that rejects the core values of the society it lives in. We cannot be tolerant of intolerance, we have to draw a line somewhere. A great pity Pim didn't survive long enough to share his pithy comments about this situation. I presume he'd be smart enough not to say "I told you so," but I'd have liked to hear what he might have said.

Today I received a deeply distressing email from a close friend of mine in Rotterdam. Well, Schiedam, to be precise. He's very upset, with good reason, and I'm upset because he's upset. For a variety of reasons, it matters very much to me what happens in the Netherlands. Here are some of the reasons:

-men of my father's generation (including my father) liberated the Dutch from the Nazis, and a still grateful Dutch government sends thousands of tulip bulbs to us every year for the annual tulip festival in our national capital, which is a truly magnificent sight. I feel an almost proprietary interest in the Netherlands.

-the Dutch have always been held up to me as a sterling example of diligence, industry, and tolerance. Those are things I've come to value highly.

-one of my best buddies lives there. I visited his father in a nursing home when I was there a few years ago, on my way home from a job in Cairo. The first thing he said to me, despite being felled by a massive stroke several months before, was "thank you for liberating us." He died a few weeks after that. I've always believed that he hung on as long as he did because he knew for months that I was coming and he wanted to say that to a Canadian. That memory still chokes me up a bit.

Doesn't seem to be much else to say after that.

Dex
 
Rick van Opbergen
#51
I do think we might have ignored the problems which started to exist after 9/11. After 9/11, society started to harden more and more, especially between muslims and non-muslims. Although we have never experienced such violent and massive attacks on both Islamic institutions and Christian institutions as the last few days, the number of attacks on especially Islamic institutions have much increased already after 9/11. We slowly also became aware of the fact that we had underestimated the number of militant, fundamentalist muslims who were among us, although that number is still low. The fact that some mosques preached that it is justified to beat your wife, and that it is right to kill Jews, gays and even Christians shocked a lot of us. This was associated with the fact a lot of imams (religious leaders) in the Netherlands are "imported" from the traditional countrysides of especially Morocco, who seemed to have another view on all of this.

The feeling I have is very double at the moment. I fear the polarisation that is happening now between muslims and non-muslims. People are scared. Two months ago, a poll showed only 20% of the Dutch feared a terrorist attack on our soil; now, that has risen to 80%. As I said before, the majority of people are not opposed anymore to restrict certain personal freedoms if that can help "national security" (the "Dutch Patriot Act").

But people are also discovering another side of the Netherlands. I live in a region in the south that well has always been a bit known of the relatively large amount of extreme-right youth. That's why a lot of attacks in the recent days were centred in my region: the bombing of an Islamic school in Eindhoven (where I live), and the burning down of an Islamic school in Uden (a place nearby). Signs of white power and that sort of racist sh*t were drawn on the walls. What's more disturbing, however, was the report I just saw on television about the youth in Uden. There seems to be a lot of support for the burning down of the Islamic school. You hear guys say "well they burn down our churches, it's justified to burn down their mosques and schools" (taking into notice that the last two days or so five churches were put on fire; we don't know whether this is the work of fundamentalist muslims whatever, and we should also notice that happened AFTER the first attacks on mosques etc., so it's just plain nonsense), or "we white Dutch have been too oppressed by these newcomers, we have to gain control again". It's just really frightening.

I can understand your friend is very concerned about this Dexter. We all are. We've talked a lot about it, me and my friends, and me and my family. You also hear a lot of muslims who put their children off Islamic schools, elderly muslims who don't speak Dutch are not leaving their houses anymore, female muslims are putting off their hijab out of fear of negative reactions. Yesterday I saw a woman on television, it was just heartbreaking to see. She was a Dutch woman, married with a Morroccan man, and they had two children, whom were both raised in Islam. And she told the reporter "what should I tell my children? tell me. the murderer of Van Gogh was muslim. What should I tell them?" and she started to cry.

The situation is just really tensed at the moment. I just hope it won't last.
 
Rick van Opbergen
#52
Quote:

Dutch mosque damaged by fire
Saturday, November 13, 2004 Posted: 2:52 AM EST (0752 GMT)
THE HAGUE, Netherlands (AP) - A mosque in the southeastern Dutch village of Helden, near the German border, was badly damaged by a fire early Saturday, police said. It took firefighters around half an hour to extinguish the flames and the building was damaged "both inside and out," said police spokesman Peter Raaij.
The possibility of arson was being investigated, and an alternative site was made available to the village's Muslim community, he said. The fire comes at the end of the Ramadan when Muslims celebrate the Eid al-Fitr Islamic feast. The fire broke out at around 6 a.m. (0500GMT) in the mosque in the southern province of Limburg. There have been more than 20 incidents of fires or vandalism at Muslim buildings - and a handful of retaliatory attacks on Christian churches - since the Nov. 2 killing of Dutch filmmaker Theo van Gogh by a suspected Muslim extremist.
Van Gogh, a distant relative of the famous painter, made a film highly critical of the treatment of women under Islam. He was shot and stabbed to death while cycling on an Amsterdam street. A note pinned to his chest with a knife threatened further attacks on several Dutch politicians in the name of militant Islam.

Quote has been trimmed
source: www.cnn.com (external - login to view)

The suspects arrested in The Hague (the stand-off) were planning to murder Ayaan Hirshi Ali and Geert Wilders, two right-winged politicians, according to the NRC, one of the largest Dutch newspapers.
 

Similar Threads

1
Who killed Bambi?
by Blackleaf | Feb 20th, 2006
0
Amsterdam red-light district hosts open house
by I think not | Feb 19th, 2006
1
Letter From Amsterdam
by Rick van Opbergen | Jan 4th, 2005
no new posts